obrazek01

Pelet dla sektora energetycznego

Energetyczny kierunek wykorzy­stania agro peletu staje się coraz bardziej popularny w Polsce, Unii Europejskiej i na całym świecie. Konieczne jest to ze względu na zastę­po­wanie trady­cyj­nych, nieod­na­wial­nych paliw kopal­nych takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny czy gaz przez wykorzy­stanie do celów energe­tycz­nych zasobów odnawial­nych, takich jak biomasa pocho­dzenia roślin­nego, woda, słońce czy wiatr. Pelet ze słomy jako paliwo energe­tyczne zawiera stosun­kowo dużą zawar­tość części lotnych, sprawia­ją­cych, że spalanie tego paliwa odbywa się z wysoką efektyw­no­ścią. Jednocześnie zawar­tość popiołu i wilgoci utrzy­muje się na stałym, niskim poziomie.

Energetyka zawodowa spala pelety w kotłach wysoko­wy­daj­nych na biomasę lub stosuje metody współ­spa­lania w piecach węglo­wych. Zakłady energe­tyczne wykorzy­stując pelet jako surowiec spełniają wymogi związane z traktatem unijnym dotyczącym wytwa­rzania zielonej energii co ma wymiar ekono­miczny i społeczny. Najważniejszym aspektem przy energe­tyce zawodowej jest wybie­ranie kierunku ochrony środowiska zmniej­szając emisję CO² do atmosfery.

Naturalny pelet ze słomy charak­te­ry­zuje się:

  • wysoką wydaj­no­ścią — gwaran­to­wana kalorycz­ność 15 GJ,
  • zawar­to­ścią wilgoci — do 8%,
  • minimalną zawar­to­ścią popiołu
  • średnicą 8 mm,
  • niską emisją szkodli­wych substancji podczas procesu spalania

RACJONALNA ALTERNATYWA — prawdziwe paliwo XXI wieku.