podstrona-Klient-indywidualy

SPOSÓB PAKOWANIA I DOSTAWY

– opako­wanie jednost­kowe – worek 15 kg
1 paleta – 65 worków – 975 kg
– big bag – 1000 kg
– Luzem – 24 tony

Pelet dla klienta indywidualnego

Pelet jest wysoko­wy­dajnym, bezpiecznym paliwem produ­ko­wanym z natural­nych surowców takich jak słoma czy siano. Jest idealnym i ekolo­gicznym źródłem ciepła wykorzy­sty­wanym w domach, małych kotłow­niach i wszędzie tam gdzie ważny jest komfort i nieza­wod­ność. Tego rodzaju paliwo ma:

  • bardzo dobre właści­wości kaloryczne –gwaran­to­wane 15 GJ/​t
  • jest łatwe w trans­porcie i magazy­no­waniu i dystrybucji
  • ma dużą gęstość – możli­wość długiego przecho­wy­wanie w suchych pomieszczeniach,
  • konku­ren­cyjną cenę w stosunku do lepszych gatunków węgla, a jest dużo tańszy od gazu i oleju opałowego
  • powstały popiół jest dosko­nałym naturalnym nawozem do stoso­wania w ogrodzie
  • pozwala zachować czystość w kotłowni

energia dla domu – ekono­miczne ciepło dla Twojego domu

Ekologiczny pelet ze słomy jest nowoczesna alter­na­tywą dla węgla, eko-​groszku, gazu czy oleju opało­wego. Jest wypro­du­ko­wany w 100% z natural­nych surowców i poddany w procesie produkcji prasie o bardzo dużym ciśnieniu zgnia­tania. Dzięki temu energia zawarta w pierwotnym surowcu zostaje silnie zagęsz­czona, dając paliwo o wysokiej kalorycz­ności i bardzo dobrych parame­trach jakościowych.