Nowoczesny zakład produkcji innowa­cyj­nego biopa­liwa – peletów
Projekt współ­fi­nan­so­wany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013
Dotacje na innowacje
Podstawowe infor­macje o projekcie
Tytuł projektu: Nowoczesny zakład produkcji innowa­cyj­nego biopa­liwa — peletów

Nazwa Beneficjenta: Bio Future Sp. z o.o.
Cel projektu: Celem projektu było utworzenie od podstaw nowego przed­się­bior­stwa produ­ku­ją­cego innowa­cyjne w skali światowej paliwo energe­tyczne. Dzięki zasto­so­waniu najno­wo­cze­śniej­szych na świecie techno­logii produkcji, możliwa jest produkcja nowego na polskim rynku wyrobu — peletu ze słomy.
Całkowity koszt reali­zacji projektu: 12 634 320,00
Wartość dofinan­so­wania: 7 199 108,00 zł, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego = 6 119 241,80


stopka_logo1
stopka_logo1
stopka_logo1