obrazek01firma

BIOFUTURE

Jesteśmy polskim produ­centem, który z pozyskanej słomy, siana oraz rzepaku wytwarza w dwóch fabry­kach ponad 100 tys. ton rocznie peletu oraz granu­latu. Nasze fabryki są jednymi z najno­wo­cze­śniej­szych zakładów w Europie, a stoso­wana w nich techno­logia jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Współpracujemy z rolni­kami na zasadzie długo­ter­mi­no­wych kontraktów na surowiec. Surowiec wykorzy­sty­wany do produkcji pochodzi tylko od lokal­nych, polskich produ­centów rolnych. Od początku naszego istnienia podsta­wowym kierun­kiem działal­ności jest produkcja peletu Agro i zaopa­trzenie sektora energe­tycz­nego w ekolo­giczne paliwo. Drugim kierun­kiem naszej działal­ności jest produkcja wyściółki dla zwierząt hodow­la­nych w formie granu­latu. BIO FUTURE istnieje na rynku od 2011 roku.

Naszym celem jest syste­ma­tyczne zwięk­szanie udziału w rynku rolnym i OZE. Obecnie korzy­stanie z odnawial­nych źródeł energii ma tendencję wzrostową. Głównym powodem rosnącej popular­ności jest nieszko­dli­wość OZE dla środowiska natural­nego i ich niewy­czer­pal­ność, gdyż uzupeł­niają się one w natural­nych procesach.

Produkowany przez nas pelet agro to gwarancja najwyż­szej jakości – dla najbar­dziej wymaga­ją­cych Klientów.

Co nas wyróżnia

  1. Jesteśmy produ­centem peletu agro oraz granu­latu – mamy dwa Zakłady produk­cyjne w Przasnyszu i Lubieniu Kujawskim.
  2. Mamy duże moce produk­cyjne – nasza wydaj­ność to 100 tys. ton pelet rocznie.
  3. Posiadamy nowoczesną hiszpańsko-​holenderską linię produkcyjną.
  4. Mamy możli­wość wysoko jakościowej produkcji dzięki zaawan­so­wanej techno­logii, nieza­leżnie od pory roku.
  5. Nasz pelet ma niezmiennie nadzwy­czajną jakość, która gwaran­tuje maksy­malną higienę i zdrowie.
  6. Nasz pelet ma najwyższa możliwa kalorycz­ność dzięki korzy­staniu z suszarni podczas procesu produkcji.
  7. Gwarantujemy termi­nowe i regularne dostawy.