wyściółka dla zwierząt hodowlanych

SPOSÓB PAKOWANIA I DOSTAWY

– opako­wanie jednost­kowe – worek 15 kg
1 paleta – 65 worków – 975 kg
– big bag – na paletach – 500 kg
– Luzem – 24 tony

GRANULAT JAKO WY­ŚCIÓŁKA DLA ZWIE­RZĄT HODOWLANYCH

Unikalny sposób dobru ekolo­gicz­nych surowców oraz przetwo­rzenie ich na granulat daje idealną, antyaler­giczną, wolną od pyłu wyściółkę dla zwierząt hodowlanych:

 • wypro­du­ko­waną w 100% z naturalnej słomy, bardzo dokładnie wyselekcjonowanej,
 • wydajną – redukuje czas sprzą­tania oraz usuwania nieczystości,
 • pochła­nia­jącą wilgoć i neutra­li­zu­jącą przykre zapachy,
 • wolną od szkodli­wych substancji i dodatków chemicznych,
 • po zużyciu idealnie nadającą się do kompo­sto­wania lub jako składnik substratów glebowych,
 • przyjazną oraz bezpieczną dla ludzi, zwierząt oraz środowiska,

ZDROWE I WYPOCZĘTE ZWIERZĘTA, TO MARZENIE KAŻDEGO HODOWCY

Jednym z najważ­niej­szych elementów prawi­dło­wego chowu zwierząt zagro­do­wych, jest zapew­nienie im czystego, ciepłego i suchego miejsca, w którym spędzają większość swojego czasu. Nowoczesna, biolo­gicznie czysta wyściółka ze słomy jest idealnym rozwią­za­niem, które spełnia wszystkie te wymagania. Obecnie granulat ze słomy jest jedną z najlep­szych i najzdrow­szych wyściółek używa­nych przez hodowców koni na całym świecie.

Wyściółka wypro­du­ko­wana przez BIO FUTURE jest w 100% z natural­nych surowców takich jak słoma czy siano. Granulat nie zawiera żadnych chemicz­nych domie­szek, substancji kleją­cych, czy spoiw. W procesie produkcji surowce podda­wane są obróbce termicznej, w suszarni, dzięki czemu wyściółka pozba­wiona jest wszel­kich bakterii, grzybów, pleśni i ich zarod­ników, które mogłyby powodować alergie oraz inne choroby u zwierząt. Wytwarzana przez nas wyściółka ma ok. 8% wilgot­ności – 1 kg granu­latu może wchłonąć do 4,5 l cieczy. Wyściółka dosko­nale pochłania wodę i amoniak zapobie­gając chorobom kopyt i płuc, a jej kilku­cen­ty­me­trowa warstwa zapewnia dobrą izolację od cegla­nego lub betono­wego podłoża – konie są chronione przed zimnem i wilgocią. Granulat ma gładką, połyskliwą warstwę zewnętrzną, chroniącą przed ściera­niem się i zapobie­ga­jącą pyleniu.

Granulat ze słomy w formie wyściółki jest niezbędnym produktem dla:

 • Każdego pasjo­nata i miłośnika koni
 • Profesjonalnych i amator­skich ośrodków jeździeckich
 • Hodowców koni
 • Stadnin, stajni
 • Klubów jeździec­kich
 • Hoteli dla koni
 • Szpitali dla koni
 • Organizatorów zawodów

SUGEROWANY SPOSÓB UŻYCIA WYŚCIÓLKI W HODOWLI KONI:

Boksy o wymia­rach 3x3m² czy 3x4m² ścielimy i pielę­gnu­jemy wyściółką wg niżej podanych wskazówek. Zapewni to zwierzętom komfor­towe warunki oraz optymalne i ekono­miczne zużycie wyściółki w jednym boksie.

 • do przygo­to­wa­nego (opróż­nio­nego i oczysz­czo­nego) boksu wysypu­jemy 1012 kg wyściółki na 1
 • równo­miernie rozkła­damy wyściółkę i wzruszamy ją za pomocą wideł
 • codzienne dbanie o box polega na starannym usuwaniu niewiel­kiej ilości zawil­go­conej wyściółki
 • raz w tygodniu uzupeł­niamy ubytki rozście­lając dodat­kową ilość

Faktyczne zużycie wyściółki jest uzależ­nione (między innymi) od osobni­czych cechy konia i może się w pewnym stopniu różnić.