Skup Słomy

Skupujemy słomę ze zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz siano w Lubieniu Kujawskim

czytaj więcej

Uprawa miskanta olbrzymiego

W Polsce, tak jak i w pozostałych państwach Unii Europejskiej coraz większą rolę odgrywa stworzenie bazy surowcowej w oparciu o odnawialne źródła energii. Z tego względu z każdym rokiem wzrasta powierzchnia upraw roślin energetycznych, z których pozyskuje się biomasę przeznaczaną na cele energetyczne, głównie do produkcji energii cieplnej i energetycznej, a także paliwa gazowego i ciekłego.

Na obszarze Polski jest wiele roślin, które nadają się do uprawy na cele energetyczne, w tym miedzy innymi wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, a także wiele gatunków traw oraz innych gatunków roślin, które odznaczają się szybkim tempem wzrostu oraz łatwością przyswajania składników pokarmowych z gleby. Rośliną energetyczną mało znaną w naszym kraju, a jednocześnie stosunkowo łatwą w uprawie jest miskant olbrzymi.

Miskant olbrzymi jest międzygatunkowym mieszańcem miskanta chińskiego i miskanta cukrowego należącym do rodziny traw. Tak powstały gatunek jest sterylny, czyli nie wytwarza nasion w drodze rozmnażania generatywnego. Może on być rozmnażany wyłącznie wegetatywnie za pomocą podziemnych kłączy, bądź poprzez sadzonki otrzymane z kultur "in vitro".

Użytkowanie plantacji
miskanta olbrzymiego i pozyskiwanie z niej biomasy możliwe jest przez okres 15-20 lat. W roku założenia plantacji miskant osiąga wysokość około 2 metrów, a plon suchej masy z 1 ha wynosi 2-3 tony. W drugim roku uprawy rośliny wyrastają na ponad 3 metry i plonują na poziomie 8-15 ton suchej masy z 1 ha. Maksymalny potencjał plonotwórczy plantacje miskanta olbrzymiego osiągają od 3 roku uprawy, kiedy rośliny wchodzą w okres najintensywniejszego wzrostu. Możliwy do uzyskania plon waha się w granicach 30-40 ton suchej masy z 1 ha.

Wymagania glebowe miskanta nie są bardzo duże, plantacje mogą być z powodzeniem zakładane na glebach IV i V klasy. Rośliny wykształcają silnie rozwijający się system korzeniowy, co wpływa na odporność ich na okresowe niedobory wody, a także ułatwia korzystanie z trudniej dostępnych składników pokarmowych. Najkorzystniejszy odczyn glebowy zbliżony jest do 6,2 pH, jednak miskant nie jest bardzo wymagający pod tym względem i toleruje odczyn gleby w granicach 4,5-8,2 pH.

Miskant olbrzymi może być uprawiany na polach czasowo wyłączonych spod produkcji rolniczej, jednak wymaga szczególnie starannego odchwaszczenia (najlepiej poprzez zastosowanie herbicydów totalnych). Natomiast przed założeniem plantacji na polach użytkowanych rolniczo należy wykonać podorywkę w celu przykrycia resztek pożniwnych oraz zabiegi eliminujące występujące zachwaszczenie. Przygotowując stanowisko pod uprawę miskanta olbrzymiego należy zwrócić uwagę, iż rośliny sadzi się wiosną w uprawie szerokorzędowej, a początkowy rozwój roślin jest powolny. Z tego względu uzasadnione jest jesienne zwalczanie uciążliwych chwastów. Jednocześnie zalecane jest wykonanie orki zimowej na głębokość 20-25 cm, aby zgromadzić w glebie zapasy wody niezbędne do wiosennego wzrostu i rozwoju roślin.

Nawożenie


Pod uprawę miskanta olbrzymiego nie stosuje się nawożenia mineralnego, jeżeli zasobność gleby w fosfor i potas jest wysoka bądź bardzo wysoka. W pozostałych przypadkach zaleca się jesienne nawożenie fosforem w ilości 30-90 kg P2O5 oraz potasem w ilości 80-120 kg K2O na 1 hektar. Natomiast nawożenie azotem powinno wykonać się wiosną, przed sadzeniem roślin, w dawce około 100 kg N na 1 hektar.

W polskich warunkach klimatyczno-glebowych obsada roślin powinna wynosić 1-3 sztuki na 1 m2, czyli na 1 hektarze powinno wysadzić się od 10 tys. do 30 tys. sadzonek. Kłącza sadzi się na głębokość około 15-20 cm przy rozstawie rzędów 70 cm i odległością między roślinami w rzędzie 45 cm. Zalecany termin zakładania plantacji na terenie Polski jest zróżnicowany w poszczególnych rejonach:

  • rejon południowo-zachodni - I i II dekada maja;
  • Polska centralna - III dekada maja i I dekada czerwca;
  • rejon północno-wschodni - II i III dekada czerwca.


Pielęgnacja plantacji miskanta nie jest skomplikowana. W praktyce ogranicza się do eliminacji pojawiającego się zachwaszczenia (szczególnie w pierwszym roku uprawy). W pierwszym roku uprawy zalecany jest jesienny zbiór zielonej masy, a następnie obsypanie roślin glebą na wysokość 30 cm w celu zabezpieczenia przed mrozem w okresie zimowego spoczynku.

Zbiór zielonej masy z plantacji można przeprowadzić w dwóch terminach:

 

  • t termin jesienny - na przełomie października i listopada, kiedy rośliny kończą wegetację. Zawartość suchej masy w plonie kształtuje się na poziomie 35-45%;
  • termin wiosenny - na przełomie lutego i marca, w okresie przed rozbudzeniem kłączy ze spoczynku zimowego. Zawartość suchej masy w uzyskanym plonie waha się w granicach 60-70%. Przy zbiorze wiosennym uzyskuje się biomasę przeznaczona na cele energetyczne o najlepszej jakości.


Technika zbioru biomasy powinna zapewnić minimalizację kosztów i z tego względu należy wykorzystywać maszyny, które znajdują się w powszechnym użytkowaniu, czyli:

  • kombajn do kukurydzy z sieczkarnią,
  • kosiarka połączona z sieczkarnią,
  • kosiarka bądź sieczkarnia z prasą zwijającą.


Ścinanie miskanta z jednoczesnym rozdrabnianiem biomasy na sieczkę pozwala na redukcję kosztów pozyskiwania energii, ponieważ sucha masa jest łatwa do zadawania, a instalacja do spalania nie musi być wyposażona w rozdrabniacz. Natomiast wadą tego systemu zbioru jest duża objętość uzyskanej biomasy, co wymaga dużych powierzchni do jej składowania. Problemu ze składowaniem nie ma przy ścinaniu miskanta kosiarką lubsieczkarnią, a następnie jego prasowaniu. Zebrana w ten sposób biomasa zajmuje mniej miejsca podczas magazynowania, gdyż bele można łatwo transportować i układać. Jednak taka forma zbioru także ma wadę, którą jest konieczność posiadania instalacji do spalania biomasy wyposażoną w szarpacz, który umożliwia dzielenie dużych bel na fragmenty.

Miskant olbrzymi może stanowić uzupełnienie dla wierzby wiciowej uprawianej na cele energetyczne. Źdźbła miskanta mogą również być wykorzystywane w ogrodnictwie i kwiaciarstwie jako podpory.

źródło: www.kpodr.pl

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
image
 

Energetyka odnawialna:    wodna

Energetyka wodna ma w Polsce największe tradycje mimo stosunkowo słabych warunków do rozwoju tej branży

image
 

Energetyka odnawialna: wiatrowa

Zasoby energii wiatru są silnie związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi.

image
 

Energetyka odnawialna: geotermalna

Energia geotermalna pozyskiwana jest z wnętrza Ziemi. Wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski

image
 

Energetyka odnawialna: słoneczna

Zasoby energii słonecznej w Polsce charakteryzują się przede wszystkim bardzo nierównomiernym rozkładem czasowym w cyklu rocznym